Tepk roges vasarą

pasirūpinkite savo langų sandarumu!

Drėgmės norma

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2004 "Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas" patvirtinimo
2004 m. birželio 29 d. Nr.V-479
Vilnius

Valstybės žinios,2004, Nr. 105-3911
Įsigalioja nuo 2004 07 07

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 16 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas užtikrinti sveiką gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatą:
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 3 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:1999 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 5-121).
3. P a v e d u ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui įsakymo vykdymo kontrolę.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  JUOZAS OLEKAS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. birželio 29 d.
įsakymu Nr.Nr.V-479
LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
            
            1. Ši higienos norma nustato pakankamos šiluminės aplinkos ir šiluminio komforto parametrus bei jų vertes gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpose.
            2. Šia higienos norma turi vadovautis juridiniai bei fiziniai asmenys, projektuojantys ir  naudojantys technologijas, darančias įtaką šiluminei aplinkai, bei kontroliuojantys gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų šiluminę aplinką bei jos poveikį žmogaus sveikatai [3.1, 3.3].

II. NUORODOS
          3. Teisės aktai, į kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:
            3.1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225).
            3.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254).
3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl STR 2.09.02:1998 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo ir 1998 08 31 įsakymo Nr. 162 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 13-333; 2002, Nr. 39-1446).
                       
III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

            4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
            4.1. gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas – gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, oro judėjimo greičio, atitvarų paviršių temperatūros ir šiluminio spinduliavimo derinys;
            4.2. gyvenamasis pastatas – gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos;
            4.3. viešojo naudojimo pastatas – viešbutis ar kitas trumpalaikio apgyvendinimo pastatas; įstaigos pastatas; didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatas; oro uosto, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatai; pramoginių renginių pastatas; švietimo, sveikatos priežiūros, slaugos įstaigos pastatas; maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatas;
            4.4. pakankama šiluminė aplinka – pastato patalpos mikroklimato parametrų derinys, kuris ilgą laiką ir sistemingai veikdamas žmogaus organizmą gali sukelti savaime praeinančius nemalonius šilumos pojūčius, kai termoreguliacinių sistemų įtampa neviršija fiziologinio prisitaikymo galimybių. Tokia šiluminė aplinka nekenkia sveikatai bei nesukelia jos sutrikimų;
            4.5. šiluminio komforto aplinka (šiluminis komfortas) – pastato patalpos mikroklimato parametrų derinys, kuris mažiausiai veikia organizmo termoreguliacinės sistemos veiklą ir ilgą laiką arba sistemingai veikdamas žmogaus organizmą nesukelia nemalonių žmogui pojūčių bei sveikatos sutrikimų;
            4.6. lauko oro vidutinė paros temperatūra – lauko oro temperatūros vidutinis dydis, išmatuotas meteorologinės tarnybos nustatyta tvarka vienodu paros laiku;
            4.7. šaltasis metų laikotarpis – metų laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne aukštesnė kaip plius 10 C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą;
            4.8. šiltasis metų laikotarpis – metų laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra aukštesnė negu plius 10 C. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą;
            4.9. jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra – yra uždaros tamsios patalpos (bandomojo kambario) tolygi temperatūra, kai šioje patalpoje esančio žmogaus šilumos nuostoliai dėl spinduliavimo ir konvekcijos yra lygūs šilumos nuostoliams realioje, netolygioje aplinkoje;
            4.10. konvekcija – šilumos pernešimas skysčiuose arba dujose, judant jų dalelėms;
            4.11. šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių sprendimais pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą [3.2].

IV. PAKANKAMOS ŠILUMINĖS APLINKOS IR ŠILUMINIO KOMFORTO PARAMETRAI

            5. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų  patalpų pakankamos šiluminės aplinkos ir šiluminio komforto parametrai yra tokie: oro temperatūra, jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis bei atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas.
            6. Pakankamos šiluminės ir šiluminio komforto aplinkos parametrų normuojamos vertės pateiktos šios higienos normos 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų pakankamos šiluminės aplinkos parametrų normuojamos vertės

 

Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai

Normuojamos vertės

šaltuoju metų laikotarpiu

šiltuoju metų laikotarpiu

1. Oro temperatūra, C

18–26

22–28

2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C

17–25

21–27

3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip C

 

3

 

3

4. Atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip C

 

3

 

3

5. Grindų temperatūra, C

16–29

Nenormuojama

6. Santykinė oro drėgmė, %

30–75

30–75

7. Oro judėjimo greitis, m/s

0,05–0,1

0,15–0,5

2 lentelė. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų šiluminio komforto aplinkos parametrų normuojamos vertės

 

 

Šiluminio komforto parametrai

Normuojamos vertės

šaltuoju metų laikotarpiu

šiltuoju metų laikotarpiu

1. Oro temperatūra, C

20–24

23–25

2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C

19–23

22–24

3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip C

 

3

 

3

4. Atitvarų paviršiaus temperatūros ir  patalpos temperatūros skirtumas, ne daugiau kaip C

 

2

 

2

5. Grindų temperatūra, C

19–26

Nenormuojama

6. Santykinė oro drėgmė, %

40–60

40–60

7. Oro judėjimo greitis, ne daugiau kaip m/s

0,15

0,25

            7. Rekomenduojamos gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu nurodytos šios higienos normos priede.
            8. Normuojant gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų patalpų pakankamos šiluminės aplinkos arba šiluminio komforto parametrus, būtina atsižvelgti į metų laikotarpį.
            9. Patalpos atitvarų (sienų, lubų ir grindų) konstrukcijų šilumos varža turi būti tokia, kad šių konstrukcijų vidinio paviršiaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumas atitiktų šios higienos normos 1 ir 2 lentelėse nustatytus dydžius.

V. PAKANKAMOS ŠILUMINĖS APLINKOS IR ŠILUMINIO KOMFORTO PARAMETRŲ MATAVIMO REIKALAVIMAI

            10. Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis matuojami termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais ir kitais prietaisais.
            11. Patalpų atitvarų paviršių (sienų, grindų, lubų) temperatūra matuojama termoelektrinio efekto principu veikiančiais prietaisais (aktinometrais, bolometrais, elektrotermometrais ir kt.).

            12. Prietaisų matavimo diapazonas ir tikslumas turi atitikti matavimo paskirtį.
            13. Šiluminės aplinkos parametrų matavimai atliekami šaltuoju ir šiltuoju metų laikotarpiu.
            14. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis matuojami patalpos viduryje žmogaus kulkšnių lygyje, sėdinčio ir stovinčio žmogaus galvos lygiuose, o tai atitinka apie 0,1 m, 1,1 m ir 1,7 m aukščius nuo grindų, ir prie išorinės atitvaros (sienos) esančiuose kampuose, 0,5 m atstumu nuo sienos. Oro judėjimo greitis visuose matavimo aukščiuose turi atitikti šios higienos normos 1 ir
2 lentelėse pateiktus dydžius.
            15. Santykinė oro drėgmė matuojama patalpos viduryje, 1,1 m aukštyje nuo grindų.
            16. Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida 0,2C.
            17. Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida 0,5.
            18. Atitvarų paviršių temperatūros matavimo paklaida 0,5C.
            19. Oro judėjimo greičio matavimo paklaida 0,1 m/s.
            20. Matavimo prietaisų metrologinė priežiūra turi būti atliekama nustatyta tvarka.
            21. Matavimo prietaisai turi būti naudojami pagal jų naudojimo instrukcijų reikalavimus.
            22. Sudarant pakankamos šiluminės aplinkos arba šiluminio komforto sąlygas, išmatuotų temperatūros ir santykinės oro drėgmės verčių atitiktis šios higienos normos 1 ir 2 lentelėse normuojamoms vertėms nustatoma pagal matavimų 1,1 m aukštyje rezultatus.
            23. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra (ta) apskaičiuojama kaip patalpos oro temperatūros (tor) ir atitvarų paviršių vidutinės šiluminės spindulinės temperatūros (ts, vid) aritmetinis vidurkis, kai oro judėjimo greitis yra mažesnis kaip 0,2 m/s. Esant didesniam oro judėjimo greičiui ir siekiant didesnio tikslumo, jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra apskaičiuojama pagal formulę:
ta=A·tor+(1-A)· ts, vid

A dydžio vertės priklauso nuo oro judėjimo greičio (vor):

vor, m/s

Ne daugiau kaip 0,2

Nuo 0,2 iki 0,6

Nuo 0,6 iki 1,0

A

0,5

0,6

0,7

_______________

 

Lietuvos higienos normos
HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“
priedas

REKOMENDUOJAMOS GYVENAMŲJŲ IR VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ ĮVAIRIŲ PATALPŲ TEMPERATŪRŲ VERTĖS ŠILDYMO SEZONU

Patalpų paskirtis

Oro temperatūra, C

Jaučiamoji temperatūra, C

 

1

2

3

1. Gyvenamieji namai

 

 

1.1. Svetainės

18–22

18–21

1.2. Miegamieji

18–22

18–21

1.3. Koridoriai

18–20

16–18

1.4. Virtuvės

18–22

18–21

1.5. Valgomieji

18–22

18–21

1.6. Drabužinės

18–20

16–18

1.7. Vonios kambariai

20–23

20–23

1.8. Tualetai

18–22

18–21

1.9. Sandėliukai

16–18

17–19

1.10. Laisvalaikio kambariai

18–22

18–21

1.11. Bendrojo naudojimo patalpos

 

 

1.11.1. Laiptinės

16–18

1.11.2. Sandėliai

16–18

1.11.3. Rūsiai

4–6

1.11.4. Drabužinės

18–22

18–21

1.11.5. Prausyklos

21–23

21–23

1.11.6. Skalbyklos

20–22

1.11.7. Džiovyklos

20–22

2. Įstaigos

 

 

2.1. Darbo kambariai

20–22

19–21

2.2. Darbo kambariai (atviri lankytojams)

20–22

19–21

2.3. Posėdžių kambariai

20–22

19–21

2.4. Braižyklos

20–22

19–21

2.5. Komunalinių paslaugų patalpos

20–22

18–20

2.6. Parodų patalpos

19–21

17–19

2.7. Duomenų bazės paruošimo, laikymo bei įvertinimo patalpos

 

20–22

 

18–20

2.8. Archyvai

19–21

17–19

2.9. Kavinės, poilsio kambariai

19–21

18–20

2.10. Kopijavimo kambariai

19–21

17–19

2.11. Koridoriai

19–21

17–19

2.12. Rūkymo kambariai

19–21

18–20

2.13. Mokymosi kambariai

20–22

19–21

3. Ikimokyklinės įstaigos

 

 

Lopšelio grupės

 

 

3.1. Priėmimo kambariai

21–23

20–22

3.2. Žaidimų kambariai

21–23

20–22

3.3. Miegamieji

20–22

19–21

3.4. Tualetai, prausyklos

21–23

20–22

3.5. Muzikos ir kūno kultūros salės

18–20

17–19

Darželio grupės

 

 

3.6. Priėmimo kambariai

20–22

19–21

3.7. Žaidimų kambariai

20–22

19–21

3.8. Miegamieji

18–20

17–19

3.9. Tualetai, prausyklos

19–21

18–20

3.10. Muzikos ir kūno kultūros salės

18–20

17–19

3.11. Baseinai

28–30

27–29

3.12. Medicinos patalpos

21–23

20–22

3.13. Administracijos, buities patalpos

17–19

16–18

3.14. Virtuvės

15–17

14–16

3.15. Skalbyklos

17–19

16–18

3.16. Lyginimo patalpos

15–17

14–16

4. Mokyklos

 

 

4.1. Bendrojo lavinimo mokyklos

 

 

4.1.1. Klasės, kabinetai, laboratorijos

18–19

17–18

4.1.2. Mokymo dirbtuvės

18–19

17–18

4.1.3. Aktų salės, muzikos kabinetai

18–19

17–18

4.1.4. Sporto salės

15–17

14–16

4.1.5. Nusirengimo kambariai prie sporto salių

20–21

18–20

4.1.6. Dušai

25–26

22–24

4.1.7. Prausyklos, tualetai

18–19

16–18

4.2. Aukštesniosios ir aukštosios mokyklos

 

 

4.2.1. Auditorijos

18–19

17–18

4.2.2. Laboratorijos

18–19

17–18

4.2.3. Technikos kabinetai

18–19

17–18

4.2.4. Fojė

15–17

14–17

5. Ligoninės, poliklinikos, greitosios pagalbos stotys

 

 

5.1. Suaugusių ligonių palatos, vaikų skyrių palatos motinoms

 

19–21

 

18–20

5.2. Tuberkulioze sergančių asmenų (suaugusių ir vaikų) palatos

 

19–21

 

18–20

5.3. Tireotoksikoze sergančių asmenų palatos

15–16

14–15

5.4. Hipotireoze sergančių asmenų palatos

23–25

22–24

5.5. Ikioperacinės, operacinės, pooperacinės, reanimacijos, intensyvios terapijos, dializės ir narkozės palatos, barokameros, ikigimdyminės palatos, gimdyklos, pogimdyminės palatos, tvarstomieji, procedūrų, pieno nutraukimo, vaikų maitinimo krūtimis patalpos

 

 

 

21–23

 

 

 

20–22

5.6. Neišnešiotų naujagimių, kūdikių ir trau-muotų vaikų palatos, naujagimių procedūrų, vystymo kambariai

 

24–26

 

23–25

5.7. Infekcijos skyriaus palatos

19–21

18–20

5.8. Gydytojų kabinetai, personalo kambariai, ligonių poilsio kambariai, procedūroms atlikti skirtos patalpos (purvo terapijos, akupunktūros, audiometrijos, antropometrijos), rentgeno diagnostikos kabinetai, nusirengimo kambariai prie rentgeno kabinetų, masažo, gydomosios fizinės kultūros, mechaninės terapijos, odontologijos kabinetai, zondavimo kambariai

 

 

 

 

19–21

 

 

 

 

18–20

5.9. Patalpos dantų rentgeno ir fluorografijai atlikti, rentgeno ir radiologijos kabinetų valdymo pulto kambariai

 

17–19

 

16–18

5.10. Kineziterapijos salės

17–19

16–18

5.11. Funkcinės diagnostikos kabinetai, patalpos rektoromanoskopijai atlikti

 

21–23

 

20–22

5.12. Radiometrinių, endokrinologinių ir kitų tyrimų patalpos, priėmimo, skirstymo ir ban-dinių paėmimo kambariai, montažinės ir plo-vyklos, dirbtinės kraujo apytakos patalpos, tir-palų gaminimo laboratorijos, tepinėlių dažymo, svarstyklių, terpių ruošimo patalpos, fiksavimo, tvarstymo ir operacinės medžiagos paruošimo, skalbinių kontrolės, instrumentų komplektavimo ir pakavimo patalpos, chirurginių instrumentų, švirkštų, adatų, kateterių plovimo patalpos, gydymo neuroleptikais patalpos, radijo postai, sterilizacijos patalpos

 

 

 

 

 

 

17–19

 

 

 

 

 

 

16–18

5.13. Ligonių sanitarinės švaryklos, dušai, higienos kambariai, povandeninių sieros van-denilio vonių kambariai (išskyrus radono), parafino, ozokerito pašildymo patalpos, gydo-mieji plaukymo baseinai

 

 

24–26

 

 

23–25

5.14. Gipso laikymo patalpos, skalbinių kam-bariai ir sandėliai, ūkio inventoriaus sandėliai, ligonių asmeninių daiktų sandėliai, medika-mentų atsargų, vaistinės patalpos, sterilizacinių autoklavinių patalpos, plovimo ir de-zinfekavimo patalpos, medicininių ir kietų buitinių atliekų patalpos

 

 

 

17–19

 

 

 

16–18

5.15. Registratūros, informacijos patalpos, rūbinės, laukiamieji, produktų perdavimo ligoniams patalpos, bufetai, valgyklos, archyvai

 

17–19

 

16–18

5.16. Centralizuoti judrios ir nejudrios telega-materapijos, rentgeno terapijos, mikrobangų terapijos kabinetai, gydymo šiluma kabinetai, tirpalų radono vonioms paruošimo patalpos, gydymo ultragarsu kabinetai

 

 

19–21

 

 

18–20

5.17. Nusirengimo kambariai vandens pro-cedūrų skyriuose

 

22–24

 

21–23

5.18. Radono vonių patalpos, ginekologinių purvo procedūrų kabinetai

 

24–26

 

23–25

5.19. Purvo laikymo ir regeneracijos patalpos

11–13

10–12

5.20. Lavonų laikymo patalpos

1–3

1–3

5.21. Lavonų aprengimo, išdavimo patalpa, laidojimo reikmenų, šarvojimo salės, infekuotų lavonų paruošimo laidojimui patalpos

 

13–15

 

12–14

5.22. Dezinfekcinės kameros patalpos

15–17

14–16

5.23. Prieškambariai prie sieros vandenilio vonių

 

24–26

 

23–25

5.24. Nusirengimo kambariai prie sieros van-denilio vonių

 

24–26

 

23–25

5.25. Sieros vandenilio tirpalo paruošimo ir reagentų laikymo patalpos

 

19–21

 

18–20

5.26. Paklodžių, drabužių, brezentų skalbimo ir džiovinimo patalpos, purvo virtuvės

 

15–17

 

14–16

5.27. Inhaliacijų patalpos

19–21

18–20

5.28. Naujagimių kvarcavimo ir gimdyvių išrašymo patalpos

 

21–23

 

20–22

5.29. Klizminės

19–21

18–20

5.30. Prausyklos

19–21

18–20

5.31. Infekcinių skyrių šliuzai boksuose ir priešboksiuose

 

21–23

 

20–22

5.32. Mažosios operacinės

21–23

20–22

6. Laboratorijos

17–19

16–18

7. Vaistinės

 

 

7.1. Lankytojų salės

15–17

14–16

7.2. Užsakymų ir receptų priėmimo patalpos

17–19

16–18

7.3. Asistentų kambariai, vaistų ruošimo ir fasavimo patalpos su šliuzu, sterilizavimo, autoklavavimo, distiliavimo patalpos, analizės kontrolės patalpos

 

 

17–19

 

 

16–18

7.4. Vaistų atsargų laikymo patalpos

17–19

16–18

7.5. Degių skysčių patalpos

17–19

16–18

8. Saunos

 

 

8.1. Laukiamieji

17–19

16–18

8.2. Koridoriai

17–19

16–18

8.3. Nusirengimo patalpos

21–23

20–22

8.4. Dušai

24–26

21–23

8.5. Kaitinimosi patalpos:     sauso karščio
                                               drėgno karčio

80–100
60–80

80–90
65–80

8.6. Poilsio kambariai

21–23

20–22

8.7. Masažo kambariai

24–26

23–25

9. Soliariumai

22–24

21–23

10. Restoranai ir viešbučiai

 

 

10.1. Restoranų salės

20–22

19–21

10.2. Kavinės

20–22

19–21

10.3. Barai

20–22

19–21

10.4. Pasitarimų kambariai, iki 25 m2

20–22

19–21

10.5. Viešbučių kambariai

18–22

18–21

10.6. Koridoriai

18–21

17–19

10.7. Laukiamieji

18–21

17–19

11. Parduotuvės

 

 

11.1. Maisto produktų parduotuvės

17–19

14–16

11.2. Kitos parduotuvės

17–19

14–16

12. Teatrai

 

 

12.1. Žiūrovų salės

20–22

19–21

12.2. Laukiamieji

20–22

17–19

12.3. Scenos

20–22

19–21

12.4. Kino salės

20–22*

19–21

12.5. Koncertų salės

20–22

19–21

12.6. Pramogų bei diskotekų salės

16–18

15–17

12.7. Bilietų kasos

20–22

19–21

13. Sporto salės, plaukymo baseinai

 

 

13.1. Sporto salės

16–18

14–16

13.2. Žiūrovų tribūnos

20–22

18–20

13.3. Koridoriai, laukiamieji, persirengimo patalpos

 

20–22

 

18–20

13.4. Plaukymo baseinai

26–28

23–25

14. Keleivių stotys

17–19

17–19

15. Parodų rūmai, salės, muziejai, dailės galerijos

 

20–22

 

17–19

16. Bibliotekos

 

 

16.1. Skaityklos

20–22

19–21

16.2. Studijų patalpos

20–22

19–21

16.3. Koridoriai, vestibiuliai

18–20

16–18

16.4. Knygų saugyklos

18–20

16–18

17. Tualetai

18–22

18–20

18. Maldos namai

 

 

18.1. Salės

18–20*

16–18

18.2. Kitos patalpos

18–22

17–19

* Kai žmonės nenusivelka drabužių, temperatūra gali būti +14C.